Joyful crowds celebrate Founding President Sam Nujoma's 89th birthday

Joyful crowds celebrate Founding President Sam Nujoma's 89th birthday

Joyful crowds celebrate Founding President Sam Nujoma's 89th birthday at Etunda village in Omusati Region.